XVII Sesja Rady Powiatu w Augustowie

w dniu 2020-12-29, godz. 12:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

Głosowanie (zmiany kolejności tematów porządku obrad...)

3.Przedstawienie Raportu za lata 2019 - 2020 z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Augustowskiego na lata 2017 – 2020”.

4.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Augustowskiego na lata 2021 – 2024’’.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „P...)

5.Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.

6.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie dokonania prz...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Augustowskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie organizacji p...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 121/XVII/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Augustowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Augustowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2021 – 2023”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Po...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu augustowskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia ro...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2020 - 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Augustowskiemu i jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu w Augustowie na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi z dnia 12 listopada 2020 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia...)

17.Przyjęcie protokołów: Nr XV/20 z dnia 13 listopada 2020 r., Nr XVI/20 z dnia 18 grudnia 2020 r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu Nr XV/20 z dnia 13 l...)Głosowanie (Przyjęcie protokołu Nr XVI/20 z dnia 18...)

18.Wolne wnioski.

19.Zakończenie obrad.