XX sesja Rady Powiatu w Augustowie

w dniu 2021-05-31, godz. 12:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

Głosowanie (dokonanie zmiany porządku obrad poprzez...)

3.Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.

4.Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2020 r.

5.Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2020 r.

6.Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Augustowskiego za 2020 r.

7.Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Augustowie o stanie zagrożenia zakaźnymi chorobami zwierząt w zakresie ASF i ptasiej grypy.

8.Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Augustowie z działalności w 2020 r.

9.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie za 2020 r.

10.Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Augustowskim na lata 2019 – 2021 w roku 2020 oraz z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2020 roku.

11.Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 rok.

12.Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu augustowskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lok...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu udzielania pomocy w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych, a także trybu postępowania w tych sprawach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia sz...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu augustowskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia ro...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2021 – 2024.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

19.Przedłożenie sprawozdania finansowego Powiatu Augustowskiego za rok 2020

20.Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Augustowskiego za 2020 rok.

21.Przyjęcie protokołu Nr XIX/21 z dnia 30 marca 2021 r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu Nr XIX/21 z dnia 30...)

22.Wolne wnioski.

23.Zakończenie obrad.