XXIV sesja Rady Powiatu w Augustowie

w dniu 2021-11-15, godz. 13:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.

4.Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnego Domu Dziecka z siedzibą w Augustowie, ul. Wypusty 13.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji pl...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie dokonania prz...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych powiatu augustowskiego na rok 2022.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów w 2022 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok’’.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,P...)

10.Przedłożenie projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2022 rok i przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego.

11.Informacja o stanie realizacji w roku szkolnym 2020/2021 zadań oświatowych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.

12.Informacja dotycząca uchwały Nr XXVII/92/2021 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

13.Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.

14.Przyjęcie protokołów: Nr XXII/21 z dnia 31 sierpnia 2021 r., Nr XXIII/21 z dnia 27 października 2021 r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu Nr XXII/21 z dnia 31...)Głosowanie (Przyjęcie protokołu Nr XXIII/21 z dnia 2...)

15.Wolne wnioski.

16.Zakończenie obrad.