XXV sesja Rady Powiatu w Augustowie

w dniu 2021-12-30, godz. 13:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

Głosowanie (Wniosek Zarządu Powiatu o dokonanie zmia...)Głosowanie (Wniosek Zarządu Powiatu o dokonanie zmia...)

3.Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2021 – 2026.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie dokonania prz...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Suwałki prowadzenia zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Augustowskiego na 2022 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia bu...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2022-2028.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wi...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu augustowskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie organizacji p...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na świadczenie usług, polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych, przebiegających na obszarze Powiatu Augustowskiego na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sta...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Augustowskim na lata 2022 – 2024.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Po...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Pomocna Dłoń” na lata 2021 – 2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Po...)

15.Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr 166/XX/2021 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu udzielania pomocy w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych, a także trybu postępowania w tych sprawach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr 16...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu augustowskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia ro...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 65/11, położonej w Augustowie przy ul. Szpitalnej 12.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Powiatu Augustowskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Augustowskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wyn...)

20.Podjęcia uchwały o zmianie uchwały Nr 164/XX/2021 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu augustowskiego.

Głosowanie (Podjęcia uchwały o zmianie uchwały Nr 16...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 185/XXIV/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie likwidacji placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego – Rodzinny Dom Dziecka z siedzibą w Augustowie, ul. Wypusty 13.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu w Augustowie na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

23.Przyjęcie protokołu Nr XXIV/21 z dnia 15 listopada 2021 r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu Nr XXIV/21 z dnia 15...)

24.Wolne wnioski.

25.Zakończenie obrad.