XXVII sesja Rady Powiatu w Augustowie

w dniu 2022-03-31, godz. 10:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

Głosowanie (Wniosek Zarządu Powiatu w sprawie zmiany...)

3.Wręczenie przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Suwałkach medali „Za zasługi dla obronności kraju” w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacnianiu obronności Rzeczypospolitej Polskiej.

4.Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.

5.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.

6.Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2021 r.

7.Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2021 r.

8.Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Augustowskiego za 2021 r.

9.Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Augustowie o stanie zagrożenia zakaźnymi chorobami zwierząt w zakresie ASF i ptasiej grypy.

10.Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Augustowie z działalności w 2021 r.

11.Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Augustowie za 2021 rok.

12.Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.

13.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.

14.Sprawozdania z pracy Komisji Rady Powiatu za 2021 rok.

15.Sprawozdanie z wysokości w 2021 roku średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Augustowski.

16.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Augustowie oraz połączenia z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie i nadania statutu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Po...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Ministra Edukacji i Nauki zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, działanie 1.5 i działanie 2.4.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 121/XVII/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu augustowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Augustowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu augustowskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia ro...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 198/XXV/2021 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na świadczenie usług, polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych, przebiegających na obszarze Powiatu Augustowskiego na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

23.Podjęcie uchwały popierającej stanowisko Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa.

Głosowanie (Podjęcie uchwały popierającej stanowisko...)

24.Przyjęcie protokołu Nr XXV/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. oraz Nr XXVI/22 z dnia 11 marca 2022 r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu Nr XXV/21 z dnia 30...)Głosowanie (Przyjęcie protokołu Nr XXVI/22 z dnia 11...)

25.Wolne wnioski.

26.Zakończenie obrad.