XXX sesja Rady Powiatu w Augustowie

w dniu 2022-06-30, godz. 12:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.

4.Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Augustowskiego za 2021 rok i debata nad Raportem o stanie Powiatu Augustowskiego za 2021 rok.

5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Augustowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wo...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Augustowskiego za rok 2021 i sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Augustowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia ab...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2022 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2022 – 2028.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 171/XXIII/2017 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Augustowskim na lata 2017 – 2022”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 38/III/2019 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Augustowskim na lata 2019 – 2023”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie dokonania prz...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu augustowskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia ro...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Rygałówce na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)

15.Przyjęcie protokołu Nr XXIX/22 z dnia 26 maja 2022 r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu Nr XXIX/22 z dnia 26...)

16.Wolne wnioski.

17.Zakończenie obrad.