XXXIV sesja Rady Powiatu w Augustowie

w dniu 2022-12-29, godz. 12:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.

4.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie dokonania prz...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2022 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2022 – 2026.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2023 – 2029.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wi...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Augustowskiego na 2023 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia bu...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Augustowskiego na lata 2023 – 2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Str...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w zakresie zadań własnych powiatu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia sz...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu augustowskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie organizacji p...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na świadczenie usług, polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych, przebiegających na obszarze Powiatu Augustowskiego na 2023 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sta...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Zespole Placówek Młodzieżowych Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Nr 2 w Augustowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rad...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rad...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie delegowania Radnych Rady Powiatu w Augustowie do pracy w Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie delegowania r...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu w Augustowie na 2023 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

19.Przyjęcie protokołu XXXIII/22 z dnia 15 listopada 2022 r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu XXXIII/22 z dnia 15...)

20.Wolne wnioski.

21.Zakończenie obrad.