XXXVI sesja Rady Powiatu w Augustowie

w dniu 2023-03-30, godz. 12:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.

4.Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Augustowie za 2022 r.

5.Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2022 r.

6.Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2022 r.

7.Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Augustowskiego za 2022 r.

8.Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Augustowie o stanie zagrożenia zakaźnymi chorobami zwierząt w zakresie ASF i ptasiej grypy.

9.Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Augustowie z działalności w 2022 r.

10.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.

11.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.

12.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie za 2022 r.

13.Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Pomocna Dłoń” na lata 2021-2030 za rok 2022.

14.Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Augustowskim na lata 2022 - 2024 za rok 2022 oraz z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2022.

15.Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

16.Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2022 r.

17.Przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu Augustowskiego.

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2023 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2023 - 2029.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Augustów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

21.Podjęcie uchwały przyjmującej stanowisko w sprawie poszanowania imienia św. Jana Pawła II.

Głosowanie (Podjęcie uchwały przyjmującej stanowisko...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia sz...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Powiecie Augustowskim.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wa...)

24.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Starosty Augustowskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia...)

25.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Krusznik, oznaczonej nr ewidencyjnym 60.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

26.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

27.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zgodnie z właściwością petycji dotyczącej „zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania z...)

28.Przyjęcie protokołu XXXV/23 z dnia 27 stycznia 2023 r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu XXXV/23 z dnia 27 st...)

29.Wolne wnioski.

30.Zakończenie obrad.