XXXVIII sesja Rady Powiatu w Augustowie

w dniu 2023-06-15, godz. 12:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

Głosowanie (Wniosek Zarządu Powiatu w sprawie wprowa...)Głosowanie (Wniosek Zarządu Powiatu w sprawie wprowa...)

3.Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.

4.Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Augustowskiego za 2022 rok i debata nad Raportem o stanie Powiatu Augustowskiego za 2022 rok.

5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Augustowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wo...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Augustowskiego za rok 2022 i sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Augustowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia ab...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2023 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2023 – 2029.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 203/XXXIV/10 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Augustowski jest organem założycielskim.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uch...)

11.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 285/XXXVI/2023 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr...)

12.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 89/IX/2019 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr...)

13.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 92/IX/2019 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie na użycie herbu Powiatu Augustowskiego na emblematach identyfikujących jednostkę.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 121/XVII/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu augustowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Augustowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

17.Przyjęcie protokołu XXXVII/23 z dnia 18 maja 2023 r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu XXXVII/23 z dnia 18...)

18.Wolne wnioski.

19.Zakończenie obrad.