II Sesja Rady Powiatu w Augustowie

w dniu 2018-12-28, godz. 12:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.

4.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Augustowskim na lata 2019 – 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Po...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie dokonania prz...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Augustowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statu...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych Powiatu Augustowskiego na rok 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Powiecie Augustowskim.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt. „Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez pracy w Powiecie Augustowskim (V)” w ramach osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa (…).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2018 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2018 – 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powia...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2019 – 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Augustowskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wyn...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedstawicieli Rady Powiatu w Augustowie do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia prz...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie delegowania Radnych Rady Powiatu w Augustowie do pracy w Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie delegowania R...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie wyboru Pana Ireneus...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie wyboru Pana Marka D...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie wyboru Pana Waldema...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie wyboru Pana Dariusz...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie wyboru Pana Michała...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie wyboru Pani Elżbiet...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rad...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie wyboru Pani Joanny...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie wyboru Pani Elżbiet...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie wyboru Pani Elżbiet...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie wyboru Pana Macieja...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rad...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 186/XXIII/2005 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Augustowskiego do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 194/XXVII/2001 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 29 maja 2001 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Augustowskiego do Augustowskiej Organizacji Turystycznej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

21.Przyjęcie protokołu Nr I/2018 z dnia 22 listopada 2018r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu Nr I/2018 z dnia 22...)

22.Wolne wnioski i zapytania.

23.Zakończenie obrad.