IX Sesja Rady Powiatu w Augustowie

w dniu 2019-12-30, godz. 13:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

Głosowanie (Wniosek Zarządu Powiatu o dokonanie zmia...)

3.Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.

4.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie dokonania prz...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego powiatowych dróg publicznych w powiecie augustowskim.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wysokości sta...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Augustowskiego na prowadzenie szkół i placówek niepublicznych, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Augustowskiego, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia try...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Augustowie, wchodzącej w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie założenia Bra...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wy...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału środków, ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podzi...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu augustowskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia ro...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budże...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2019 - 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2020 r.

Głosowanie (Wniosek formalny Radnego Michała Kotarsk...)Głosowanie (Autopoprawka Zarządu Powiatu do budżetu...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powia...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2020 - 2023.

Głosowanie (Autopoprawka Zarządu Powiatu do Wielolet...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wi...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedstawicieli Rady Powiatu w Augustowie do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Augustowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia prz...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu w Augustowie na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt. „Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez pracy w powiecie augustowskim (VI)” realizowanego w ramach Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy – projekty pozakonkursowe.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia...)

21.Przyjęcie protokołu Nr VIII/19 z dnia 15 listopada 2019 r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu Nr VIII/19 z dnia 15...)

22.Wolne wnioski.

23.Zakończenie obrad.