X Sesja Rady Powiatu w Augustowie

w dniu 2020-03-26, godz. 13:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie zmiany porządku obr...)Głosowanie (Głosowanie o zmianę porządku obrad zgłos...)Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem porządku obrad...)

3.Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.

4.Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Augustowie za 2019 rok.

5.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.

6.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.

7.Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w I Liceum Ogólnokształcącym im. G. Piramowicza w Augustowie, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia d...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 89/IX/2019 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 92/IX/2019 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego prowadzonych przez Powiat Augustowski w 2020 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia ś...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z drugiej zaliczki przekazanej z PFRON w roku 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

12.Sprawozdanie z wysokości w 2019 roku średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówek prowadzonych przez Powiat Augustowski.

13.Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2019 r.

14.Przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu Augustowskiego.

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budże...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2020 - 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

17.Przyjęcie protokołu Nr IX/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu Nr IX/19 z dnia 30 g...)

18.Wolne wnioski.

19.Zakończenie obrad.