XI Sesja Rady Powiatu w Augustowie

w dniu 2020-05-27, godz. 13:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.

4.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

5.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie za 2019 r.

6.Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Augustowskim na lata 2019 – 2021 w roku 2019.

7.Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 rok.

8.Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.

9.Sprawozdania z pracy Komisji Rady Powiatu za 2019 rok.

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu augustowskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia ro...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2020 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2020 – 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sztabin na zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowinka na zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i wspólną realizację projektu pt. „Fachowcy z Augustowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania skargi z dnia 8 marca 2020 r. na postępowanie Starosty Augustowskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania s...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania skargi na postępowanie Dyrektora i personelu pielęgniarskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania s...)

18.Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Augustowskiego za 2019 rok.

19.Przyjęcie protokołu Nr X/20 z dnia 26 marca 2020 r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu Nr X/20 z dnia 26 ma...)

20.Wolne wnioski i zapytania.

21.Zakończenie obrad.