XV sesja Rady Powiatu w Augustowie

w dniu 2020-11-13, godz. 13:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 119/XVII/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie dokonania prz...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych powiatu augustowskiego na rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów w 2021 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.’’

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,P...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2020 – 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

11.Przedłożenie projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2021 rok i przed-stawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskie-go.

12.Informacja o stanie realizacji w roku szkolnym 2019/2020 zadań oświatowych w szkołach i pla-cówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.

13.Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.

14.Przyjęcie protokołu Nr XIV/20 z dnia 25 września 2020 r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu Nr XIV/20 z dnia 25...)

15.Wolne wnioski.

16.Zakończenie obrad.